Friday, 01/12/2023 - 17:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Ông Ích Khiêm

Kế hoạch kiểm tra cuối học kì II, năm học 2021-2022

                UBND QUẬN HẢI CHÂU                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              TRƯỜNG TIỂU HỌC ÔNG ÍCH KHIÊM                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

                  Số:  26/KH-THOIK                              Hải Châu, ngày 10 tháng 5 năm 2022

 

                                                              KẾ HOẠCH                                                                                          KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2021 - 2022

- Căn cứ Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành qui định đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành qui định đánh giá học sinh tiểu học thực hiện cho học sinh lớp 1, lớp 2;

        - Công văn Số: 3969 /BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục ngày 10/9/2021 Về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19;           

- Công văn số: 1050/SGDĐT-GDTH ngày 29/4/2022 của Sở Giáo dục Đà Nẵng về việc dạy học, ôn tập, kiểm tra định kì cuối năm học 2021-2022;

Trường Tiểu học Ông Ích Khiêm xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra đánh giá định kì cuối năm, năm học 2021 - 2022 như sau:

          I. TỒ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA

          1. Mục đích kiểm tra

Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh; giúp học sinh phát huy nhiều nhất khả năng; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan.

2. Công tác tuyên truyền

Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thông tin đầy đủ đến CMHS và học sinh về quy định đánh giá học sinh tiểu học:

- Đánh giá học sinh là cả quá trình, kết hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì; trong đó đánh giá thường xuyên là quan trọng, bài kiểm tra định kì chỉ là một điều kiện, không quyết định hoàn toàn việc đánh giá cuối năm đối với học sinh. Nếu kết quả bài kiểm tra bất thường so với quá trình đánh giá thường xuyên thì giáo viên đề xuất với nhà trường cho học sinh làm bài kiểm tra khác bằng hình thức phù hợp để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh.

          3. Việc tổ chức ôn tập

a. Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh và có kế hoạch ôn tập riêng cho học sinh yếu. Tuyệt đối không chạy theo thành tích để đối phó, gây áp lực tạo không khí căng thăng, nặng nề cho giáo viên, học sinh và gia đình các em.

          b. Việc tổ chức ôn tập được thực hiện ngay trên lớp học, Giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh cách tự học, ôn tập theo sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn học tập hiện hành.

          4. Thực hiện đánh giá học sinh, kiểm tra định kì cuối năm học

          a) Quy định đánh giá học sinh

          - Đối với học sinh lớp 1, 2: Thực hiện kiểm tra, đánh giá học sinh theo quy
định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT về Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

        - Đối với học sinh lớp 3, 4, 5: Thực hiện kiểm tra, đánh giá học sinh theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GDĐT về Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

          - Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá học sinh, chú trọng về việc đánh giá thường xuyên, hỗ trợ để học sinh có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập, đảm bảo yêu cầu cần đạt, phát triển năng lực, phẩm chất.

          5. Việc ra đề đánh giá định kỳ cuối học kỳ I

          a. Việc ra đề môn Tiếng Việt từ lớp 3 đến lớp 5 căn cứ theo công văn hướng dẫn số: 1101/SGDĐT-GDTH ngày 4 tháng 5 năm 2017 của Sở Giáo dục;

          b. Các môn học được đánh giá định kỳ cuối học kì I bằng bài kiểm tra định kỳ gồm: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học.

          c. Đề kiểm tra của lớp Một, lớp Hai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ sách giáo khoa mà nhà trường đã chọn và theo yêu cầu cần đạt của chương trình GDPT 2018 đối với lớp Một, lớp Hai. Đề kiểm tra được xây dựng theo tinh thần Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020;

          - Các tổ thống nhất 01 bộ đề chung cho cả khối (chính và dự phòng). - 01 Bộ đề gồm: Ma trận, đề, đáp án (cho điểm chi tiết -  Dự trù tình huống ghi điểm khi học sinh làm bài).

          - Đối với môn tiếng Anh tổ chuyên môn ra đề kiểm tra chung cho từng khối (kiểm tra phần nghe - nói - đọc - viết)

          - Đối với môn Tin học: khối 3 ra đề trắc nghiệm; khối 4,5 lý thuyết và tự luận.

          d. Nội dung đề kiểm tra định kỳ các môn học đảm bảo:

          Nội dung đề kiểm tra định kì phù hợp với yêu cầu cần đạt về nội dung học tập và các thành phần năng lực của môn học, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế đảm bảo các mức theo quy định, tập trung vào nội dung học tập “cốt lõi” theo
Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19; không kiểm tra các nội dung đã được giảm tải. Việc tổ chức kiểm tra định kì phải được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, đánh giá đúng chất lượng học tập của học sinh, thực hiện linh hoạt phù hợp với từng đối tượng và tình hình diễn biến dịch COVID-19.

          + Mức độ quan trọng của chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đánh giá trong chương trình các môn học;

          + Tùy theo từng lớp có thể đưa ra tỉ lệ ở các mức khác nhau phù hợp với yêu cầu đánh giá của trường.

          e. Bài kiểm tra định kỳ được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm 0, không cho điểm thập phân (đối với lớp 3 -> 5). Lớp Một, Hai được cho điểm 0 và bài được trả lại cho học sinh (Chú ý bài kiểm tra phần Đọc, Viết không cho điểm thập phân, chỉ làm tròn điểm khi tính điểm chung cho môn Tiếng Việt).

          g. Đề kiểm tra định kỳ được nhà trường in thống nhất theo mẫu trình bày toàn trường. Đề cần xem xét cẩn thận, tránh sai sót trước khi in sao.

  h. Đối với học sinh khuyết tật học hoà nhập ra đề như đối với học sinh không khuyết tật nhưng có điều chỉnh yêu cầu hoặc theo yêu cầu của kế hoạch giáo dục cá nhân.

     5. Thời gian và chương trình kiểm tra

     a) Thời gian: Từ ngày 23/05/2022 đến ngày 10/6/2022.

          Tổ chức kiểm tra các môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học.

     b) Chương trình: Từ đầu học kì II đến thời điểm kiểm tra.

     6. Hình thức tổ chức

          c) Hình thức kiểm tra

          - Đối với những học sinh thuộc diện F0 đang cách li theo quy định, nhà trường sẽ bố trí thời gian kiểm tra phù hợp cho các em.

          - Hiệu trưởng chỉ đạo việc ra đề kiểm tra các môn học theo quy định, lưu ý không kiểm tra các nội dung đã được giảm tải.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          - Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm chính trong việc đánh giá học sinh, kết quả giáo dục học sinh trong lớp; hoàn thành hồ sơ đánh giá học sinh theo quy định; thông báo riêng cho cha mẹ học sinh về kết quả đánh giá quá trình học tập, rèn 

luyện của mỗi học sinh; hướng dẫn học sinh tự nhận xét và tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn.

          - Giáo viên không làm công tác chủ nhiệm chịu trách nhiệm đánh giá quá trình học tập, rèn luyện và kết quả học tập của học sinh đối với môn học, hoạt động giáo dục theo quy định; phối hợp với giáo viên chủ nhiệm giáo viên cùng lóp, cha mẹ học sinh thực hiện việc đánh giá học sinh; hoàn thành hồ sơ đánh giá học sinh; hướng dẫn học sinh tự nhận xét và tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn ; theo dõi sự tiến bộ của học sinh, ghi chép những lưu ý với học sinh có nội dung chưa hoàn thành hoặc có khả năng vượt trội. Trong trường hợp cần thiết giáo viên thông báo riêng cho cha mẹ học sinh về kết quả đánh giá của mỗi học sinh.

- Tổ chuyên môn họp tổ và triển khai kế hoạch kiểm tra định kì cuối kì II.

- Tổ chức kiểm tra đảm bảo đúng quy chế.

- Lãnh đạo nhà trường lập kế hoạch, lên lịch kiểm tra và duyệt đề của các tổ.

- Giáo viên nộp đề về cho PHT trước ngày 20/5/2022

- Giáo viên hoàn thành đánh giá trên phần mềm 07/6/2022

          Đề nghị các tổ trưởng thông báo cho giáo viên và học sinh trong khối biết để tổ chức triển khai ôn tập kiểm tra đạt kết quả tốt. Có vấn đề gì chưa rõ báo cáo với lãnh đạo trường để chỉ đạo kịp thời./.

 

Nơi nhận :    

      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng (báo cáo);

- TTCM;

- Lưu CM; VT.

 

                                  

                         

                          Trương Đình Dũng

                                                                                        

Lượt xem: 166
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 136
Tháng 12 : 4
Năm 2023 : 2.463